Delegaternas rapport från Generalkonferensen 2024 (eller 2020) Charlotte, North Carolina 23.4-3.5.2024

30.05.2024 kl. 11:08
…och besinna att jag är Gud. Pastorsdelegat: Sarah Tiainen Lekmannadelegat: Jenny Jansson

Hälsningar från en fin generalkonferens!

Generalkonferensen som hölls i Charlotte under våren 2024 kan på många sätt beskrivas somenhistorisk konferens. Det här dels med tanke på de beslut som fattades, men framför allt med tanke på skiftet till den positiva atmosfär och framåtanda som var rådande. Det var en glädje att få vara en del av denna gemenskap metodister från olika hörn av världen.

Delegaterna från centralkonferenserna (utanför USA) samlades i Charlotte redan några dagar innan själva generalkonferensen började. Vi fick lära känna varandra och även ta del av information kring vad som är på gång inom kyrkan just nu. En rätt stor del av de beslut somfattas under generalkonferensen berör enbart kyrkan i USA och till viss grad fick vi också mer information om dessa ärenden, för att kunna veta vad vi skulle rösta om.

Det som många vana delegater talade om under konferensen var den goda stämningen. Som bortblåsta var de hårda ord och det ibland fula spel som karaktäriserat de senaste samlingarna. Från dag ett visade man också vägen, “set the tone”: vi är här för att vara kyrka tillsammans, för att jobba tillsammans och tillsammans nå världen med Jesus kärlek och de somsöker efter att splittra vår kyrka kan gå hem. Även om alla inte var överens om allt kunde vi enas om att respektera varandra och stödja styrkan i att vara en enad United Methodist Church. Även om det förekom diskussioner och ändringar i förslagen, fattades de flesta beslut med en stor eller överväldigande majoritet. United är verkligen ett passande ord för vår kyrka idag.

Till generalkonferensen hade det lämnats in cirka 1000 motioner. Det är så gott som omöjligt att som enskild person hålla reda på dem alla. Bland de större temana som behandlades kan vi nämna regionaliseringen, synen på människans sexualitet, ekonomin och utskrivningar ur kyrkan (disaffiliation). Motionerna behandlades först i olika kommittéer och den slutliga omröstningen skedde i plenum av alla nästan 700 delegater på plats. De flesta beslut stiger i kraft ett år efter generalkonferensen, den 3.5.2025. Några beslut hade omedelbar verkan och några beslut kräver ännu en omröstning i de enskilda årskonferenserna.

Som det redan nämndes tidigare röstade hela plenum om flertalet ärenden gällande inre angelägenheter i kyrkan i USA. För att ge USA möjlighet att sköta sina egna ärenden var regionaliseringen ett viktigt ärende för amerikanska delegater, men även förcentralkonferensdelegater. Genom regionaliseringen kan USA bilda en egen region och de tidigare centralkonferenserna kan behållas som egna regioner. Varje region får rätt att till viss mån omforma kyrkoordningen för att kunna arbeta bättre i den ifrågavarande regionens kultur och lagstiftning. Denna möjlighet har centralkonferenserna redan haft och för vår del innebär regionaliseringen inte så mycket nytt. En positiv förändring är givetvis att generalkonferensen i större utsträckning skulle behandla kyrkans globala ärenden och fokusera på mission, utbildning och lärjungaskap. Regionaliseringen röstades igenom med en överväldigande majoritet och stöddes både av mer progressiva och mer konservativa delegater. Regionaliseringen innebär en ändring i konstitutionen och därför kommer det även att röstas i denna fråga i alla årskonferenser under det kommande året.


Delegationen från vårt biskopsområde.

De senaste åren har varit turbulenta inom UMC och det märktes tydligt i kyrkan i USA. Ungefär 25 % av församlingarna i USA har lämnat kyrkan och på vissa orter kan siffran stiga till 50 %. De oenigheter och konflikter som pågått har orsakat djupa sår bland kyrkans medlemmar. En annan följd är att kyrkans ekonomi tagit en stor smäll. När budgeten presenterades omfattade den nedskärningar om 45 % för de flesta av kyrkans organ. Det är fråga om stora pengar och synliga förändringar i verksamheten. T.ex. hade det växande Afrika lovats fem nya biskopar, men p.g.a. det ekonomiska läget tillsattes enbart två och antalet biskopar i USA skärs ner.

En eurasisk delegation var även på plats i Charlotte. De tackade för tiden i UMC och bekräftade att de kommer att lämna vår kyrka under följande centralkonferens. Att kyrkan splittrats sågs som en mycket ledsam sak och de gentlemannavillkor för disaffiliering som funnits för kyrkorna i USA under de senaste åren fortsätter inte. Det är naturligtvis möjligt att lämna kyrkan om man så önskar, precis som det eurasiska biskopsområdet kommer göra.

Under åren som gått har en kommitté haft som uppgift att jobba med kyrkans sociala principer, eftersom de inte uppdaterats på länge. Gruppen fick in hundratals bidrag och utgående från dem har nya sociala principer tagits fram. De nya sociala principerna godkändes med några små ändringar av en stor majoritet. I de sociala principerna står det nu att ett äktenskap gäller mellan en man och en kvinna eller mellan två myndiga personer.

De sociala principerna fastställer även tydligt att ett gift par ska vara varandra trogna och stödja varandra. Vi somkommerfrånenliten årskonferens kan förundras över kyrkans storhet i världen. Det gör gott att umgås och se att vi inte är så få ändå.

Samhörigheten och stödet från de andra delegaterna inom vårt biskopsområde uppskattades stort. Kontakter knöts även till de andra europeiska centralkonferenserna. Vi fann många likheter mellan vår centralkonferens och centralkonferensen för sydeuropa och norra Afrika, vilken också består av flera länder, kulturer och språk. För framtiden kan det vara gott att bygga på relationerna till våra bröder och systrar i Europa och världen. Tillsammans är vi starka.

Det är gott att få #BeUMC.

Karleby 23.2.2024
Jenny Jansson och Sarah Tiainen

Cata Ekman-Niemi-Kaija