Nya gemenskaper för nya människor

Många olika kristna samfund arbetar med församlingsplantering i olika delar av världen. Församlingsplantering kan ses som en missionsstrategi som bottnar både i behovet av flera församlingar och annorlunda församlingar. Församlingsplantering är särskilt viktigt i sådana geografiska områden där det finns för få församlingar. Nya församlingar utgör alltså inte ett hot mot de existerande församlingarna. Målet är att tillsammans med de existerande församlingarna nå ett geografiskt område mera effektivt.

I de delar av landet där befolkningen ökar och det byggs nya bostadsområden, behövs det också nya församlingar. Eftersom demografin ständigt förändras, behöver också församlingskartan ritas om. Samtidigt kan det behövas nya församlingar också på små orter eller på landsbygden.

Församlingsplantering kan också vara en fungerande strategi att nå ut till nya människor i sådana områden där det redan finns församlingar, om den nya församlingen når ut till sådana människor, som de existerande församlingarna inte når. Det alltmer sekulariserade europeiska samhällsklimatet har gjort att många existerande församlingar har stora utmaningar att nå ut till nya människor, som inte har en bakgrund eller naturlig kontakt till en kristen kyrka. Församlingsplantering kan vara ett sätt att pröva på och experimentera med nya tillvägagångssätt för att nå nya människor.

Det finns många olika sätt att plantera nya församlingar. Här är några exempel:

– Kristna som flyttar till en ny ort börjar samlas i ett hem eller en allmän samlingsplats (till exempel ett café) för att forma en ny kristen trosgemenskap.

– En existerande församling i samma område sänder ut en del av sina medlemmar för att starta en ny gemenskap till exempel i en annan del av samma stad, eller på en närbelägen ort.

– En smågrupp som tillhör en egen församling och når ut till nya människor i ett visst område, bildar stegvis en egen gemenskap som blir en självständig församling.

– Flera kristna kyrkor eller samfund samarbetar för att bilda en ny ekumenisk församling på en ort.

För tillfället pågår ett församlingsplanteringsprojekt inom Finlands svenska metodistkyrka. Planteringen äger rum i Vanda och den nya gruppen arbetar på flera språk (finska – svenska – engelska). Gruppen samlar för tillfället framför allt barnfamiljer med barn i åldern 0–12 år till en hemgemenskap. Samlingarna hålls tillsvidare en gång i månaden. Målet är att gemenskapen ska utvecklas och utvidgas stegvis. Planteringsarbetet i Vanda har inletts i oktober 2021.

Metodistkyrkans mål är att under de närmaste åren starta upp nya församlingsplanteringsprojekt på olika orter i Svenskfinland. Till de här projekten behövs ivriga troende som tillsammans vill använda sina gåvor för att nå människor med Guds rike.

Är du intresserad av att i framtiden vara med i ett församlingsplanteringsteam? Eller har du frågor och vill veta mera om församlingsplantering? Det finns också möjlighet att stöda församlingsplantering genom böner och ekonomiska gåvor. Finlands svenska metodistkyrka har en arbetsgrupp som arbetar med frågor som berör församlingsplantering. Du kan ta kontakt med någon av gruppens medlemmar, om du har frågor eller vill veta mera:

Camilla Klockars, sammankallare, pastor i Vasa, tfn 0505206548

Andreas Forsbäck, ledare för planteringen i Vanda, tfn 0503095245

Mika Uusimäki, pastor i Karleby, tfn 0500 363080