Skip to Content

Zimbabwe arbete bland barn & projekt för utvecklingssamarbete

bok.jpg
Zwe logo.jpg

Ett långvarit samarbete sker med Nyadire missionsstation i Zimbabwe. Rut Lindgren (1935-2011) verkade som missionär i 46
år både i Liberia och Zimbabwe, där hon fortsatte att ta
hand om barn ännu som pensionär. Hon arbetade bl.a.
för att utveckla den preventiva hälsovården för barn,
samtidigt som hon tog hand om svaga, sjuka eller
oönskade barn. Under åren tog hon hem över 100 barn
som behövde hjälp. Många vänner har fortsatt att stöda henne samt de barn som bodde i hennes hem.

På Nyadire finns också barnhemmet Home of Hope, som färdisställdes 1999 med hjälp av donationer och utrikesministeriets bistånd. På barnhemmet bor ca 20 barn. The Nyadire Connection (TNC) har många olika projekt för barnen och vi samarbetar med dem. TNC är en löst sammanhållen grupp av individer, församlingar och konferenser från framförallt Metodistkyrkan i USA vilka alla på sätt eller annat är engagerade i missionsstationen på Nyadire. År 2011 fortsatte samarbetet med UMCOR och TNC genom att vi var medfinansiärer i renoveringen av vattensystemet på Nyadire. Även till detta projekt fick vi biståndsmedel från UM.

PROJEKT FÖR BARNHEMSBYGGNAD
År 2010 ändrade ministeriet med ansvar för barnhemsverksamhet i Zimbabwe reglerna för barnhem. Erfarenheten hade visat att barn som växer upp i en institution inte klarar vardagsrutiner när de småningom skall ta ansvar för en egen familj. Målsättningen var att alla barnhem senast vid utgången av år 2013 ändrat sitt upplägg på verksamheten så att man har en vårdare per 8-10 barn som bildar en familjeliknande enhet (family-like unit). Utan ändringen skulle det barnhem som på 1990-talet byggdes med finländska biståndsmedel tvingas stänga. Behovet av barnhemsplatser i Mutoko-området minskar inte, utan snarare ökar pga aids.

Projektmålet är att
1. förändra upplägget på barnhemmet Home of Hope till familjeliknande enheter med en vårdare per 8-10 barn
2. starta och stödja familjerna i egen matproduktion genom odling och boskapsskötsel och
3. i projektet genom eget borrhål, solenergi- och biogasanläggning minska på driftskostnaderna och beroendet av utomstående leverantörer som ofta inte kan garantera den driftssäkerhet som vore nödvändig.

Det 10 ha stora jordområdet som satts till sidan för Home of Hopes bruk av missionsstationen Nyadire röjs och inhägnas. Vägen sätts i skick, el- och vattenanslutningar dras till området. Två parhus för den egentliga aktiviteten, en administrationsbyggnad, en förrådsbyggnad och diverse inhägnader för djurskötsel uppförs. De egna agrikulturella projekten startas upp samtidigt som området tas i bruk. Borrhål, solenergi- och biogasanläggning installeras och tas i bruk.

Det gamla Home of Hope omdisponeras till boende dels för personal och dels för 18 år fyllda barn från barnhemmet. Det nya Home of Hope kunde tas i bruk i september 2018. Resultatet är att Home of Hope uppfyller de krav som den Zimbabwesiska regeringen ställt upp. Samtidigt fungerar barnhemmet som modell för andra vad gäller självförsörjning genom egna projekt och självförsörjning ifråga om energi och vatten.

Projektet garanterar att barn i behov av vård i Mutoko-området också i fortsättningen kan placeras i Home of Hope av de lokala sociala myndigheterna. Barnhemmet Home of Hope har i fortsättningen tack vare detta projekt ökade möjligheter till självförsörjning genom egen produktion och minskade driftskostnader.

Budget (euro) 2018 2019
Självfinansiering 8 700 2 600
UM-andel 45 800 13 900
totalt 54 500 16 5500

KLASSERNA FÖR BARN MED HÖRSELNEDSÄTTNING
År 2015 kunde vi bidra till nya ryggsäckar åt barnen med hörselnedsättning i Nyadire Primary School. Sedan år 2010 har intresserade i Finland kunnat fungera som fadder för ett barn ur en specialklass som får anpassad undervisning i skolan på Nyadire.

I de instabila förhållandena i Zimbabwe är de barnen med hörselnedsättning speciellt sårbara. I Nyadire United Methodist Mission Primary School (motsvarar vår grundskola) har lärarna Mwoyosui Tapfuma och Desmond Dzemwa 30 barn med hörselnedsättning i årskurserna 2-7. Dessa barn som är från Mutoko/Murewa/Mudzi regionen kommer till Nyadire, där de bor på internat, äter i den gemensamma matsalen, går i kyrkan och sportar dagligen.

Genom teckenspråk får de lära sej engelska, matematik, social- och miljökunskap, religion och moral, hushållsekonomi och kunskap om aids. Dessutom har flera barn fått hjälp av hörapparater som fungerar med solceller. Ekonomiskt stöd är viktigt, men lika viktigt är kontakten med och informationen om dessa entusiastiska elever, som lever i ett av världens fattigaste områden.

FOSTERBARNEN
Vid Rut Lindgrens bortgång 2011 var det åtta barn som bodde längre och kortare tider hos henne. Rådet för mission har bidragit till kostnaden för deras utbildning och till hushållerskan Sarah som tar hand om barnen under skolloven. Fortfarande studerar Febbie, Tsungirai och Tinotenda medan Kuda, Knowledge och Catherine är färdiga med sina studier. Chipo har gift sig, men talent har vi förlorat kontakten med.

Vill DU bli fadder till någon av de barnen med hörselnedsättning/ fosterbarnen, kan du ta kontak med koordinatorn för utvecklingssamarbete (dev.aidcoordinator@gmail.com) för mera information.

Läs mer på:
Facebook: Metodistkyrkans mission
Frikyrklig Samverkan r.f.: www.frikyrkligsamverkan.fi
The Nyadire Connection: www.nyadire.org
A summer in Nyadire: http://nyadire.blogspot.com/
Janine Roberts blogg (hon bor på Fairfield Orphanage i Mutare): Janine’s Blog - http://www.hopeofzim.blogspot.com/page | about seo