Skip to Content

Zimbabwe arbete bland barn & projekt för utvecklingssamarbete

Zwe logo.jpg

Ett långvarit samarbete sker med Nyadire missionsstation i Zimbabwe. Rut Lindgren (1935-2011) verkade som missionär i 46
år både i Liberia och Zimbabwe, där hon fortsatte att ta
hand om barn ännu som pensionär. Hon arbetade bl.a.
för att utveckla den preventiva hälsovården för barn,
samtidigt som hon tog hand om svaga, sjuka eller
oönskade barn. Under åren tog hon hem över 100 barn
som behövde hjälp. Många vänner har fortsatt att stöda henne samt de barn som bodde i hennes hem.

På Nyadire finns också barnhemmet Home of Hope, som färdisställdes 1999 med hjälp av donationer och utrikesministeriets bistånd. På barnhemmet bor ca 20 barn. The Nyadire Connection (TNC) har många olika projekt för barnen och vi samarbetar med dem. TNC är en löst sammanhållen grupp av individer, församlingar och konferenser från framförallt Metodistkyrkan i USA vilka alla på sätt eller annat är engagerade i missionsstationen på Nyadire. År 2011 fortsatte samarbetet med UMCOR och TNC genom att vi var medfinansiärer i renoveringen av vattensystemet på Nyadire. Även till detta projekt fick vi biståndsmedel från UM.

NYTT PROJEKT för utvecklingssamarbete 2014-2017
År 2010 ändrade ministeriet med ansvar för barnhemsverksamhet i Zimbabwe reglerna för barnhem. Erfarenheten hade visat att barn som växer upp i en institution inte klarar vardagsrutiner när de småningom skall ta ansvar för en egen familj. Målsättningen var att alla barnhem senast vid utgången av år 2013 ändrat sitt upplägg på verksamheten så att man har en vårdare per 8-10 barn som bildar en familjeliknande enhet (family-like unit). Utan ändringen skulle det barnhem som på 1990-talet byggdes med finländska biståndsmedel tvingas stänga. Behovet av barnhemsplatser i Mutoko-området minskar inte, utan snarare ökar pga aids.

Projektmålet är att 1. förändra upplägget på barnhemmet Home of Hope till familjeliknande enheter med en vårdare per 8-10 barn, 2. starta och stödja familjerna i egen matproduktion genom odling och boskapsskötsel och 3. i projektet genom eget borrhål, solenergi- och biogasanläggning minska på driftskostnaderna och beroendet av utomstående leverantörer som ofta inte kan garantera den driftssäkerhet som vore nödvändig.

Det 10ha stora jordområdet som satts till sidan för Home of Hopes bruk av missionsstationen Nyadire röjs och inhägnas. Vägen sätts i skick, el- och vattenanslutningar dras till området. Två parhus för den egentliga aktiviteten, en administrationsbyggnad, en förrådsbyggnad och diverse inhägnader för djurskötsel uppförs. De egna agrikulturella projekten startas upp samtidigt som området tas i bruk. Borrhål, solenergi- och biogasanläggning installeras och tas i bruk. Det gamla Home of Hope omdisponeras till boende dels för personal och dels för 18 år fyllda barn från barnhemmet. Resultatet är att Home of Hope uppfyller de krav som den Zimbabwesiska regeringen ställt upp. Samtidigt fungerar barnhemmet som modell för andra vad gäller självförsörjning genom egna projekt och självförsörjning ifråga om energi och vatten.

Projektet garanterar att barn i behov av vård i Mutoko-området också i fortsättningen kan placeras i Home of Hope av de lokala sociala myndigheterna. Barnhemmet Home of Hope har i fortsättningen tack vare detta projekt ökade möjligheter till självförsörjning genom egen produktion och minskade driftskostnader.

Budget (euro) 2015 2016 2017
Självfinansiering 25000 25000 26000
UM-andel 131300 130400 134300
totalt 156300 155400 160300

KLASSERNA MED HÖRSELSKADADE BARN
År 2015 kunde vi bidra till nya ryggsäckar åt det hörselskadade barnen i Nyadire Primary School. Sedan år 2010 har intresserade i Finland kunnat fungera som fadder för ett barn ur en klass för hörselskadade som får undervisning i skolan på Nyadire.

I de instabila förhållandena i Zimbabwe är de hörselskadade barnen speciellt sårbara. I Nyadire United Methodist Mission Primary School (motsvarar vår grundskola) har lärarna Mwoyosui Tapfuma och Desmond Dzemwa 30 hörselskadade eller helt döva barn i årskurserna 2-7. Dessa barn som är från Mutoko/Murewa/Mudzi regionen kommer till Nyadire, där de bor på internat, äter i den gemensamma matsalen, går i kyrkan och sportar dagligen.

Genom teckenspråk får de lära sej engelska, matematik, social- och miljökunskap, religion och moral, hushållsekonomi och kunskap om aids. Ekonomiskt stöd är viktigt, men lika viktigt är kontakten med och informationen om dessa entusiastiska elever, som lever i ett av världens fattigaste områden.

Vill DU bli fadder till någon av de hörselskadade barnen, kan du ta kontak med biståndskoordinatorn (dev.aidcoordinator@gmail.com) för mera information.

Läs mer på:
Facebook: Metodistkyrkans mission
Frikyrklig Samverkan r.f.: www.frikyrkligsamverkan.fi
The Nyadire Connection: www.nyadire.org
A summer in Nyadire: http://nyadire.blogspot.com/
Janine Roberts blogg (hon bor på Fairfield Orphanage i Mutare): Janine’s Blog - http://www.hopeofzim.blogspot.com/page | about seo