Skip to Content

Metodistkyrkans bakgrund

Metodismen började som en väckelserörelse inom den anglikanska kyrkan (den engelska statskyrkan) under en tid då England i stor utsträckning hade avlägsnat sig från levande kristendom. Ledare för rörelsen var John Wesley (1703-91), som hela sitt liv var präst i statskyrkan och inte önskade bilda en ny kyrka. Han ville bara förnya sin egen kyrka.

Metodismen kom i alla fall att gå sina egna vägar. På grund av att man så starkt betonade att alla bör omvända sig och leva ett kristet liv stängdes kyrkorna för Wesley och hans anhängare. Då började man istället predika utomhus och så småningom i egna lokaler. Wesley red på häst kors och tvärs genom England och överallt dit han kom samlades stora skaror för att höra honom predika.

De som omvände sig och ville leva ett kristet liv organiserades i s.k. metodistiska sällskap. Namnet metodister hade Wesley och hans vänner fått under studietiden, därför att de var så metodiska när det gällde att studera Bibeln och leva enligt den. Genom sällskapen ville Wesley hjälpa dem som omvänt sig att utvecklas som kristna. Sällskapen arbetade också socialt. Man delade ut mat och lånade pengar åt fattiga samt startade skolor. Wesley kämpade hårt mot dryckenskapen och slaveriet, vilka båda var mycket omfattande vid denna tid.

Metodistkyrkan fick genom sin stora utbredning (135.000 medlemmar vid Wesleys död 1791) ett stort inflytande på hela landet. Väckelsen spreds också till Wales, Skottland, Irland och framförallt till de engelska kolonierna i Nordamerika. Den politiska utvecklingen i Nordamerika ledde till att en metodistkyrka grundades där. Efter att kolonierna blivit fria från England grundades metodistkyrkan vid den s.k. julkonferensen i Baltimore 1784.

Utvecklingen gick också i England mot att metodisterna skulle grunda en egen kyrka. Detta skedde dock först efter Wesleys död.

Till Norden kom metodismen via Amerika. Återvändande sjömän och emigranter tog sin nya tro med sig till hembygden. Snart sändes också predikanter från USA till Norden. Den första metodistförsamlingen i Finland bildades i Vasa 1881, de följande i Helsingfors och Gamlakarleby 1884. Till en början var den finländska verksamheten en del av metodistkyrkan i Sverige, men år 1892 fick metodistkyrkan i vårt land en självständig ställning. Alltjämt är dock kyrkan i Finland en del av den internationella metodistkyrkan (United Methodist Church). Den från början tvåspråkiga verksamheten delades 1923 upp i två kyrkor, Suomen metodistikirkko och Finlands svenska metodistkyrka.page | about seo