Skip to Content

Vill du bli pastor?

Pastor i metodistkyrkan

Mönstret för hur Guds kallelse bejakas kan spåras tillbaka till urkyrkan. Det var apostlarna som ledde bönen och förkunnelsen samt organiserade det andliga och dagliga livet i den kristna gemenskapen. De upprättade ett ledarskap för den tjänande (diakonala) tjänsten och vidtog åtgärder som gjorde att evangeliet kunde förkunnas för nya människor och på nya platser. Urkyrkan avdelade personer, genom handpåläggning, med ansvar att predika, att undervisa, att förvalta sakramenten, att vårda, att hela, att samla församlingen till gudstjänst och sända ut den för att vittna… (Metodistkyrkans Lära och Kyrkoordning 1997, § 302)

Vilka slags pastorer har metodistkyrkan behov av?

Metodistkyrkan har behov av pastorer som har kallelse och nådegåvor till att utveckla församlingarna och att arbeta med att förändra stagnerande församlingar till levande växande församlingar. Vi har behov av pastorer som visionerar och som vill arbeta i team tillsammans med de andra ledarna i församlingen. Vi har också behov av andliga ledare som prioriterar sitt eget andliga liv och som kan vägleda alla slags människor till att söka andlig fördjupning.

Tre olika slags pastorer

Metodistkyrkan har tre olika slags pastorer. Vi har äldste, som har vigt sitt liv till kyrkan som ordinerade pastorer. Vi har diakoner som också har teologisk utbildning, men som ofta även har ett annat yrke. Diakonernas uppgifter fokuseras mer på diakonalt arbete. Vi har också lokalpastorer som fungerar i en enda församling och kan förvalta nådemedlen.

Vad arbetar en äldste med?

• förkunnelse och undervisning
• ledarskap
• själavård och andlig omsorg
• evangelisation och kontaktskapande
• utveckling av församlingen
• förvaltning av nådegåvorna
• administration

Vad arbetar en diakon med?

• besökstjänst
• socialt arbete
• barn- och ungdomsarbete
• undervisning (i speciella grupper)
• omsorgsuppgifter
• musik
• själavård
• ledning och organisation för frivilligarbetare, t.ex. inom mission eller evangelisation

Lokalpastorn

När det inte finns någon äldste eller diakon att utnämna till en församling, kan biskopen utnämna någon som känner sig kallad att tjäna sin församling till lokalpastor (eller lekmannapastor) för ett år åt gången. Denne/a ska ha gjort lokalpredikantskursen och om han/hon kommer att betjäna sin församling under några år i rad skall han/hon också genomgå en kurs för lekmannapastorer.

Pastorer är flyttbara

Pastorer utnämns till en ort för ett år åt gången. Det är kabinettet (biskopen och distriktsföreståndarna) som beslutar vart och till en hurdan tjänst en pastor kommer.

Var ska jag börja om jag vill bli pastor?

• prata med din pastor eller distriktsföreståndare som kan ge dig mer information och vägledning
• kontakta R(ådet för) T(jänsten som) O(rdinerad)
• läs vad Kyrkoordningen har att säga om kallelse och tjänst

Hur blir jag äldste?

• först måste du ha varit medlem i en metodistförsamling i två år
• församlingskonferensen ska ha bekräftat din kallelse genom sluten omröstning
• ansöka om att bli kandidat till tjänsten som ordinerad av R(ådet för) T(jänsten som) O(rdinerad) och få en godkännelse från dem
• du ska ha en lokalpredikantsfullmakt
• 4 års studier vid teologisk utbildning som godkänts av RTO
• Om du är över 35 år och har en annan utbildning kan du bli lokalpastor medan du studerar teologi under 5 år
• när du är färdig med studierna kan du bli medlem i årskonferensens pastorala session. Då blir du upptagen på prov i årskonferensen och biskopen utnämner dig som assisterande pastor till en församling där du tjänar under tillsyn av en äldste
• under din prövotid ska du ha en mentor som du valt, du ska fortsätta att studera (1500 sidor per år) och du ska skriva en årlig rapport som den lokala personalkommittén, biskopen och RTO ska läsa.
• När du fullgjort dina studier på magisternivå ska du ansöka om att bli upptagen i full förening i årskonferensen och först då kan du bli ordinerad till äldste

Relevanta bibelställen för äldste

Luk. 12:35-38
Joh. 21:15-18
Ef. 4:11-13, 5:15-17, 20-21, 6:10-18
1 Tim. 3:8-9, 13

Hur blir jag diakon?

• först måste du ha varit medlem i en metodistförsamling i två år
• församlingskonferensen ska ha bekräftat din kallelse genom sluten omröstning
• ansöka om att bli kandidat till tjänsten som ordinerad av R(ådet för) T(jänsten som) O(rdinerar) och få en godkännelse från dem
• ha en lekmannapredikantsfullmakt
• du ska ha en utbildning eller om du är över 35 år ha arbetserfarenhet inom ett område som kan relateras till det diakonala arbetet
• ett års teologiska studier innehållande diakonihistoria, diakonikunskap, praktisk diakoni och själavård
• det är också möjligt att bli diakon genom att vid början av de teologiska pastorsstudierna välja en diakonal inriktning
• när du är färdig med studierna kan du bli medlem i årskonferensens pastorala session
• efter samtal med biskopen kan du utnämnas till en särskild tjänst på vägen till att bli diakon
• prövotiden är på 3 år innan du kan bli ordinerad till diakon
• under prövotiden ska du skriva en årlig rapport som den lokala personalkommittén, biskopen och RTO ska läsa. Du ska också studera 250 sidor per år och du får en mentor som RTO utser och som du för samtal med under tiden.
• Efter det kan du tjäna i en lokal församling eller inom en region, i någon av kyrkans organisationer eller utanför kyrkan

Relevanta bibelställen för diakoner

1 Tim 3:8-13
Kol. 3:12-17

Studieplatser

Høyskolen for kristendom - Metodistkirkens Studiesenter
studiesenter@metodistkirken.no
En 3-årig grundutbildning i teologi.
Skolan samarbetar med Menighetsfakulteten i Oslo, där studerandena är antagna som metodiststuderanden med möjlighet att läsa metodistiska ämnen under studietiden. Till studierna hör också ”spiritual formation” under studietiden.
http://www.metodistkirken.no

Baltic Methodist Theological Seminary– Metodistkyrkans Teologiska seminarium
seminar@emkts.edu.ee
Teologisk undervisning också på engelska.
http://www.emkts.ee

Evangelisch-methodistische Kirche Theologisches Seminar Reutlingen
mail@theologisches-seminar.de eller theologisches-seminar@emk.de
En 3-årig teologisk grundutbildning för pastorer i Metodistkyrkan.
http://www.theologisches-seminar.de

Wesley College Bristol
Wesley College är en underavdelning till Universitetet i Bristol. Ett ekumeniskt center för kristen utbildning för olika kyrkor. Seminariet utbildar män och kvinnor för pastorstjänst i Metodistkyrkan men både studenterna och lärarna kommer olika kristna traditioner.
http://www.wesley-college-bristol.ac.uk/

Dessutom kan vi rekommendera:

Åbo Akademi, Teologiska fakulteten
Akademiska teologiska studier. Grundexamen 15 studieveckor. Kandidatexamen (lägre högskoleexamen) 120 studieveckor. Magisterexamen 160 studieveckor.
Magisterexamen ger möjlighet att också arbeta som lärare – då behöver man göra 35 studieveckor i pedagogiska ämnen samt skaffa sig behörighet i ett biämne.
Till pastorsarbetet i Metodistkyrkan räcker kandidatexamen, som skall påbyggas med Metodistkyrkans teologi och historia.
http://www.abo.fi/tf

Vapaakirkon teologinen opisto Santala
Seminariet erbjuder en 4-årig studiekurs för dem som vill bli församlingspastorer.
Suomen Metodistikirkko har ett avtal med Santala och har redan skapat fungerande ramar för en pastorsutbildning också inom Metodistkyrkan.
http://www.santala.fipage | about seo